Mätning av dynamiskt beteende hos geomaterial

Kontroll av dynamiskt beteende hos geomaterial med eventuella försvagningar är ett område där det finns stora utvecklingsmöjligheter. Tack vare mätteknisk utrustning med mycket hög upplösning är det möjligt att undersöka materialets egenskaper. Under sin tid på Blekinge Institute of Technology gjorde Babak Khodabandeloo en studie där långsam och snabb dynamik samt återhämtning och relaxation av geomaterial efter yttre påverkan av ultraljud, värme och ljus studerades noggrant.

Vid de tester som genomfördes användes bland annat lasertrianguleringsgivare från Micro-Epsilon för övervakning av dimensionsförändringar. Bland annat studerades beteendet hos en balk av granit, som har mesoskopisk elastisk struktur, då den utsattes för belysning. En dimmer och en RGB-LED-ljuskälla gjorde det möjligt göra testerna med olika färgkombinationer av rött, grönt och blått ljus. LED-ljuset tändes för konditionering och kontroll av återhämtningen genomfördes med hjälp av Micro-Epsilons givare då ljuset släcktes. Aktuell modell av lasergivare, som ingår i produktgruppen optoNCDT, har en statisk och en dynamisk upplösning om 0,0075 respektive 0,03 my.

I Micro-Epsilons sortiment finns flera högpresterande givare, bland annat den lasergivare som användes vid aktuell studie, men även enklare varianter för andra typer av applikationer finns att tillgå. Tack vare RTSC (Real Time Surface Compensation), som optimerar lasereffekten baserat på aktuell reflektion från mätytan, är det möjligt att mäta mot de flesta typer av material. Lasergivarna kan även fås med blå eller röd laser.

> Läs hela rapporten här

Beröringsfri färgmätning av flytande målarfärg

Fram tills nu har färgmätning av flytande målarfärg varit en lång, tidskrävande och extremt komplex process. Genom en ny integrerad och utrymmesbesparande systemlösning från Micro-Epsilon, som kombinerar colorCONTROL ACS7000 kulörgivare och ILD1420-50 lasertrianguleringsgivare, är det möjligt att i realtid och med hög precision utföra beröringsfri färgbestämning direkt i produktionsprocessen.

Vanligtvis utförs färgkontroll genom att målarfärg appliceras på ett testområde och för att uppnå tillförlitliga mätresultat genomförs mätningar efter torkningsprocessen. Om mätresultaten visar att färgerna är felaktiga måste färgbehållarna blandas igen eller kasseras, vilket bland annat innebär långa väntetider tills en ny mätprocess kan startas. För att underlätta processen har Micro-Epsilon utvecklat ett system som möjliggör mätning av flytande målarfärg direkt under produktionen.

Inom färgmätningsteknologin beror spektralfördelningen av det reflekterade ljuset på avståndet mellan givaren och mätobjektet. Därför påverkar förändrade avstånd på mer än 0,05 mm mätresultaten. Emellertid är noggrannheten, med vilken målarfärger kan fyllas på i provbehållaren begränsad till ± 2 mm, vilket innebär att avståndsmätningar och kontroller krävs för att uppnå hög precision och reproducerbara mätresultat.

Lösningen från Micro-Epsilon inkluderar därför ColorCONTROL ACS7000 färgspektrometer för färgmätningar och ILD1420-50 lasertrianguleringsgivare för avståndsmätningar. Den senare är idealisk för denna applikation tack vare sin kompakta storlek och utmärkta prestanda. Lasergivaren mäter avståndet till mätobjektet. Tack vare ACS-cirkulärgivare är mätprocessen oberoende av vinkeln. Tack vare en linjärenhet som erbjuder automatiska justeringar kan avståndet från färgspektrometern till mätobjektet justeras när som helst för att uppnå hög mätnoggrannhet.

Konfokal kromatisk teknik sätter nya industristandarder

Mätuppgifter i glasindustrin är ofta en stor utmaning. Nya confocalDT2421/2422 garanterar pålitlig, högfrekvent precisionsmätning av avstånd och tjocklek på reflekterande och transparenta objekt. Den automatiska exponeringskontrollen möjliggör stabila mätningar oberoende av glasets kulör.

ConfocalDT2421/2422 sätter nya industristandarder för exakt, konfokal kromatisk mätteknik. Kontrollenheter finns som en- och tvåkanalsversioner och är en kostnadseffektiv lösning, speciellt för applikationer i stora volymer.

Särskilt i glasindustrin, där produktionstaken är mycket hög, uppvisar systemen sin styrka. Där är det är möjligt att utföra parallella mätningar på planglas, dubbelsidiga tjockleksmätningar och mätningar av tjocklek på flera skikt i glasförpackningar med endast en kontrollenhet. Givarna används med fördel även i produktionskontroll och kvalitetssäkring av konsumentelektronik.

Exempelvis vid produktion av glasförpackningar är tjocklek och rundhet avgörande kvalitetsegenskaper. Därför måste dessa parametrar kontrolleras till hundra procent. Eventuella felaktiga förpackningar avvisas omedelbart och returneras till glassmältan. På grund av den höga produktionstakten krävs en snabb, beröringsfri mätning för att förhindra att förpackningarna skadas. Det tvåkanaliga konfokala systemet confocalDT2422 mäter synkront i två punkter och mätdata matas ut i realtid via ett EtherCAT-gränssnitt. Kalibreringsfunktionen möjliggör exakta tjockleksmätningar över hela givarens mätområde och automatisk exponeringskontroll möjliggör stabila mätresultat oavsett glasförpackningens kulör.

Konfokal mätteknik möjliggör mätning av tjocklek på flera skikt i transparenta material, avståndsmätningar, intensitetsutvärdering och mätningar i urtag och borrhål. Mätprocessen är beröringsfri, friktionsfri och i princip oberoende av ytegenskaper. Mycket små föremål kan detekteras tack vare den extremt lilla mätpunkten. Detta gör den konfokala mättekniken idealisk för kvalitetskontroll inline.

Dragvajergivare i miniatyr för integration och OEM

Dragvajergivare i miniatyr, wireSENSOR WPS-MK, är speciellt konstruerad för applikationer i stora volymer. Trots mycket kompakt design är mätområden upp till 7500 mm möjligt. Konkurrenskraftiga priser och kompakta dimensioner erbjuder nya möjligheter för användarna när det gäller design och kostnadsoptimering.

Micro-Epsilon erbjuder det största produktsortimentet av dragvajergivare. Givarna förenar tekniska krav, lång livslängd och ett utmärkt pris i förhållande till prestanda. Ett stort urval av katalogprodukter kombinerat med många års erfarenhet av tillverkning i små serier gör att givare med sofistikerad mätteknik enkelt kan anpassas till specifika kundkrav och ekonomi.

Dragvajergivare i miniatyr, wireSENSOR MK, är särskilt konstruerad för tillämpningar i stora volymer. Givarnas robusta och kompakta design möjliggör enkel integration i små utrymmen. Förutom analoga versioner med potentiometer, ström- eller spänningsutgång finns digitala versioner med inkrementell- eller absolutencoder. Det fördelaktiga priset i förhållande till prestanda möjliggör kostnadsminskning i användarnas tillverkningsprocesser.

I den välbeprövade serien wireSENSOR erbjuds givare i många olika storlekar, former och varianter. Mätområdena är individuellt valbara mellan 50 och 50 000 mm i flera olika steg. Det utmärkande är givarnas kompakta design i förhållande till mätområde. Exempelvis har den minsta versionen en diameter på endast 30 mm och ett mätområde på 750 mm. Flera olika analoga och digitala utgångar finns tillgängliga liksom olika hus tillverkade av plast eller aluminium. Eftersom endast komponenter med hög prestanda används i givarna har de en längre genomsnittlig livslängd. Närhelst avstånd och vinklar måste mätas genom kontaktmätning är dragvajergivare från Micro-Epsilon idealiska.

Tusen tack till alla deltagare på seminariet i Malmö

Tusen tack till alla, ca 25 deltagare på seminariet i Malmö, som visade ett stort intresse för samtliga Micro-Epsilons produkter och ställde intressanta frågor till föreläsarna.

Tack även till de kunniga föreläsarna; Christian Kapfhammer (ansvarig för Micro-Epsilons seminarieverksamhet), Nihat Palanci (VD på Micro-Epsilon Norden), Jakob Geisler (ansvarig för Micro-Epsilon i södra Sverige och Danmark) och Anders Mejlvang (ansvarig för Micro-Epsilon i mellersta Sverige och Norge) för ett mycket lärorikt event.

– Vi planerar för många liknande event i framtiden. Vår målsättning är att erbjuda värdefull kunskap både till våra egna kunder och alla andra som är intresse av att lära sig mer om Micro-Epsilons produkter och mätteknik, säger Nihat Palanci, VD på Micro-Epsilon i Norden.

Är du intresserad av liknande event på din ort? Maila oss på [email protected].

Världsomspännande framgångar för reflectCONTROL Automotive

reflectCONTROL Automotive Paint Inspection System

 

reflectCONTROL Automotive Paint Inspection System har fått ett globalt genombrott bland ledande biltillverkare. Med hjälp av systemet görs inspektion av blanka ytor enkelt, snabbt och säkert. Små defekter, på allt från kompletta chassin till enskilda lackerade delar, kan tillförlitligt detekteras vid produktion för hundraprocentig kontroll.

I synnerhet inom bilindustrin ställs mycket höga krav på kvalitetssäkring. På grund av det stora antalet reflekterande ytor har traditionella metoder för bildbehandling snabbt nått sin begränsning men reflectCONTROL Automotive erbjuder skräddarsydda lösningar. Ledande biltillverkare förlitar sig numer på Micro-Epsilons välbeprövade system. På Daimlers anläggning i Sindelfingen använder man sig av robotbaserade lösningar för automatisk kontroll av lacken samt märkning. Samtliga modeller (upp till 1 800 fordon per dag i tre parallella linjer) inspekteras enligt stränga kriterier från Daimler och markeras för bearbetning.

BMW har beställt ett ytterligare system av reflectCONTROL Automotive från Micro-Epsilon till sin fabrik i München. I och med att även Honda har valt högteknologi från Tyskland i sin nya lackeringsanläggning i Marysville, Ohio, har reflectCONTROL nu även korsat Atlanten. Micro-Epsilon har också ansvarat för rådgivning när det gäller installationer av anläggningar i Greenfield och Brownfield.

Samtliga system är utrustade med specialdesignade, robotbaserade sensorer som integreras i bearbetningslinjen. Användningen av robotar möjliggör flexibel anpassning av mätprocessen till olika typer av karosseri och alla ytor inspekteras med samma höga precision. Med hjälp av en välutvecklad mjukvara och utbildad personal är det möjligt att skapa en setup för varje modell. Upplösning i tiondels millimetrar möjliggör en detektering av i princip alla defekter i grundfärg och ytlack med tredimensionell form och position på karossytan, såsom inneslutningar, strån, färgdroppar, repor eller kratrar. Känsligheten i tredje dimensionen (defektens höjd och djup) ligger inom submikronområdet. Erhållen data kan användas exempelvis för övervakning, för att hitta felkällor och optimera tidigare produktionsprocesser eller för styrning av robotar som automatiskt markerar defekterna för efterföljande reparationer eller ombearbetning.

reflectCONTROL Automotive baseras på en teknik med fasförskjutna interferensmönster som efterliknar det mänskliga ögat. En ljuskälla integrerad i sensorn alstrar ett alternerande randigt mönster med sinusformad intensitet på fordonet. Defekter orsakar avvikelser i det randiga mönstret som reflekteras av ytan och spelas in av kameror och utvärderas av programvaran. En sammansättning av flera enskilda bilder ger en exakt återgivning av hela den inspekterade ytan och denna jämförs sedan med en ideal referensyta med hjälp av robusta algoritmer.

Jämfört med visuell inspektion ger robotstyrd felkontroll betydligt mer konsekventa och exakta resultat. Fälterfarenhet har visat en signifikant minskning av oupptäckta defekter i den löpande processen när mänskliga faktorer som trötthet, färgberoende eller humör inte längre påverkar resultatet.

Tjocklekmätning av bromsskivor för lab- och vägtester

capaNCDT DTV

Micro-Epsilon har utvecklat innovativa capaNCDT DTV som är ett kapacitivt flerkanaligt mätsystem för kontroll av tjockleksvariation på bromsskivor. Extremt robusta givare, omfattande mjukvarupaket och en väska för mobil användning möjliggör mängder av olika mätuppdrag.

Kapacitiva lägesgivare möjliggör beröringsfri tjockleksmätning. capaNCDT DTV mäter bromsskivans tjocklek från båda sidor vilket möjliggör exakt bestämning av så kallad Disc Thickness Variation. Medan bromsskivan roterar bestäms tjockleksavvikelsen genom mätning längs omkretsen på hela skivan. Användning av flera givare i par möjliggör också mätningar av tjocklek på olika radier.

Tack vare sin robusta konstruktion lämpar sig den fyrkanaliga capaNCDT DTV för svåra omgivningsförhållanden vid både lab- och vägtester. I den kompakta kapslingen arbetar fyra kapacitiva givare fristående från varandra och levererar mätvärden. Ett speciellt keramiskt skikt skyddar givarna från mekaniska och termiska påfrestningar vilket ger en hög temperaturstabilitet. För att förenkla montering och säkerställa noggranna mätningar finns givarna tillgängliga i spegelvända positioner vilka kan monteras på motsatta sidor av bromsskivan. Kombinerade med styrenhet capaNCDT 6220 är det möjligt att behandla de fyra sensorkanalerna synkront med dynamiska mätningar upp till 5kHz. Digitala utgångar kan fås via Ethernet eller EtherCAT eller som analog signal.

 

Mätuppdrag, såsom verifiering av garantiärenden eller kvalitetssäkring, kan utföras med hjälp av den mobila utrustningen som är särskilt användbar för tillverkare av bromsskivor eller för bilindustrin och dess leverantörer. Väskan innehåller en dubbelkanalkontroll, två sensorer med kabel, en konsolsats och programvarulicens. Programvaran möjliggör automatisk kompensation för perforerade bromsskivor, automatisk och manuell bestämning av rotation via ’peak-to-peak’-analys samt utskrift och lagring av mätdata.

 

Exakt mätning av avstånd och tjocklek i trånga utrymmen

Micro-Epsilons produktsortiment av konfokala kromatiska givare utökas med den kompakta IFS2406-3. Givaren kan användas i trånga utrymmen och ger exakta mätvärden på stort avstånd. Detta är särskilt fördelaktigt vid mätning av avstånd och tjocklek exempelvis inom glasindustrin.

Optisk mätteknik blir allt viktigare i produktions- och inspektionsprocesser eftersom tekniken är beröringsfri och oberoende av material och ytegenskaper. Detta är en avgörande fördel i produktionsprocesser där kontaktmätning har sina begränsningar och i synnerhet om mätobjektet befinner sig på en svåråtkomlig plats.

Micro-Epsilons sortiment av konfokala kromatiska givare kompletteras med en ny modell. IFS2406-3 kan användas i trånga utrymmen och ger exakta läges- och avståndsmätningar på stort avstånd, vilket innebär att den är idealisk för applikationer inom glasindustrin. Tack vare offsetavståndet på 74 mm och ett mätområde på 3 mm är den särskilt användbar när ökad processäkerhet krävs för att skydda givare och mätobjekt mot mekanisk skada.

ConfocalDT-systemet innefattar en kontrollenhet och en givare ansluten via en optisk fiber. Tack vare ett användarvänligt webbgränssnitt kan hela konfigurationsprocessen för kontrollenhet och givare genomföras utan att använda någon ytterligare programvara.

Sortimentet omfattar även de flexibla givarna IFC2405 och miniatyrgivarna IFS2402/2403. Dessa miniatyrgivare gör det möjligt att mäta geometriska egenskaper i små hål och urtag. IFS2406 är lämplig i vakuumapplikationer.

Micro-Epsilon erbjuder ett stort antal konfokala givare och kontrollenheter. De olika gränssnitten möjliggör användning i ett stort antal applikationer t.ex. inom halvledarindustri, glasindustri, medicinsk teknik, plastproduktion och konsumentelektronik.

Jakob Geisler – Ny medarbetare på Micro-Epsilon


Namn:
Jakob Geisler
Ålder: 44 år
Familj: Sambon Stine, hunden Werner och hästen Flygoo.
Bostadsort: Liten hästgård i Fuglie i Trelleborg kommun.
Utbildning: Ingenjörsexamen ifrån DIA/DTU i Köpenhamn
Intressen:
Golf, hus och trädgård, hunden, matlagning och golf igen.

Jakob föddes i Danmark och växte upp i närheten av Köpenhamn där han gick i grundskola och på gymnasium. Hans intresse för teknik och mekanik blev såsmåningom till en ingenjörsexamen ifrån DIA/DTU i Köpenhamn 1997. Därefter började hans karriär fart och han arbetade i både Danmark och Sverige.

– Jag flyttade till Sverige i februari 2007. I samband med det träffade jag min sambo Stine och smugglade henne över bron, säger Jakob.

De senaste 12 åren har Jakob arbetat internationellt med induktionsuppvärmning och fokus på det marina segmentet, hydrauliska komponenter till mobila applikationer i Danmark och Sverige samt komponenter för machine vision till danska och svenska OEM-kunder och systemintegratörer. Som anställd på Micro-Epsilon i Norden är han regionansvarig for södra Sverige och hela Danmark där han arbetar med rådgivning och försäljning av givare till kunder inom industrin.

– Min målsättning är att Micro-Epsilon ska få samma starka position i Danmark som i Sverige och Finland. Sen måste jag hålla fokus på OEM-kunder i mitt distrikt. Potentialen finns och det måste bara realiseras nu, säger Jakob, som upplever ett genuint intresse från ett stort antal stora danska företag med produktion i många länder.

Välkommen till Micro-Epsilon Jakob, önskar dina kollegor!